OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
10:39, 23 09 2023 r. 
Bogusława, Liwiusza, Tekli
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Aktualności

Aktualności
Razem Bardziej Sprawni

Internetowy informator o usługach instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Do korzystania z tej internetowej publikacji zachęcamy osoby niepełnosprawne, ich rodziny, osoby, które ze względu na stan zdrowia planują wystąpić o orzeczenie o niepełnosprawności. Jednocześnie mamy nadzieję, że będzie on także pomocny dla urzędów i instytucji, do których zwracają się o pomoc mieszkańcy gmin naszego Powiatu.

Informator zawiera:

  1. Informacje o pomocy z zakresu opieki, wsparcia dziennego, stacjonarnego, zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dane teleadresowe instytucji publicznych i prywatnych.
  2. Informacje o placówkach z zakresu świadczeń socjalnych i pomocowych.
  3. Informacje o placówkach udzielających pomocy w zakresu pomocy medycznej, w tym specjalistycznej.
  4. Adresy i zakres usług stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
  5. Adresy stron internetowych z poradami prawnymi.
  6. Opis zakresu pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  7. Informacje o zasadach przyznawania renty z tytułu niezdolności do pracy.
  8. Informacje, kto może otrzymać rentę socjalną
  9. Informacje o miejscu i zasadach orzekania o niepełnosprawności.

O niepełnosprawności orzeka Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, mieszczący się w Grodzisku Mazowieckim, tel. 22 724 07 09, ul. Daleka 11.

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności może złożyć osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy. Wniosek można złożyć osobiście, drogą pocztową, jak też za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

10. Informacje o sposobie uzyskania pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W celu uzyskania pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, należy zwrócić się do najbliższego względem miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej - w gminach mogą być to gminne ośrodki pomocy społecznej (gops), w miastach miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej (mops). Osoba ubiegająca się o pomoc społeczną zobowiązana jest posiadać zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z tej formy pomocy. Zaświadczenie to powinno być wystawione przez lekarza psychiatrę. Ośrodek pomocy społecznej wysyła pracownika socjalnego do osoby, która stara się o przyznanie opieki, w celu oceny jego sytuacji życiowej i określenia zakresu dalszej pomocy społecznej. Pomoc społeczna może być udzielana w domu osoby starającej się o świadczenia jak i poza jej miejscem zamieszkania

11. Informacje o formie i zakresie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi poza miejscem zamieszkania.

Osobie, z zaburzeniami psychicznymi, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w miejscu zamieszkania przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej świadczą opiekę całodobową. Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej wszczyna ośrodek pomocy społecznej na wniosek osoby, bądź jej przedstawiciela ustawowego, która ubiega się o miejsce w takim domu.

12. Informacje o poradnictwie zawodowym i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą korzystać z zajęć, które mają na celu ich rehabilitację zawodową i społeczną. Zajęcia te prowadzone są w formie warsztatów terapii zajęciowej. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi skoncentrowana jest na rozwoju każdego uczestnika, uczenia samodzielności oraz przygotowywania do podjęcia pracy zawodowej. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie. Integracja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi realizowana jest również przez centra integracji społecznej.

Szczegółowych informacji udzielają gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129 , 05-850 Ożarów Mazowiecki tel. 22 733 72 50.

Polecamy również korzystanie z informacji na portalu http://www.integracja.org oraz http://www.niepelnosprawni.pl/ - strony Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

„Misją Integracji jest poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością, kształtowanie świadomości obywatelskiej, działanie na rzecz wyrównywania szans oraz integracji społecznej.”

Organizacja wspiera i upowszechnia problematykę zatrudnienia osób z niepełnosprawnością i zagrożonych wykluczeniem społecznym,, organizuje akcje i kampanie społeczne skutecznie reprezentując problemy ponad 5 milionowej polskiej społeczności osób z niepełnosprawnościami.

Informator „Razem Bardziej Sprawni” powstał w ramach realizacji projektu.: „Edukacja dla aktywnych - punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego”.

UWAGA!

Stowarzyszenie Rehabilitacji i Tańca Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych „Swing-Duet” z siedzibą w Łomiankach, informuje o możliwości udziału osób poruszających się na wózkach, w obozie integracyjnym w Sobieszewie nad morzem, w terminie 8-20 sierpnia br.

Stowarzyszenie zaprasza też osoby poruszające się na wózkach na bezpłatne zajęcia taneczne w piątki godz. 15.30-17.00., Łomianki, ul. Równoległa 22a.

Kontakt iciok@wp.pl , tel. 22 /424 67 65


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook