OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
00:39, 23 lipca 2024 r. 
Sławy, Sławosza, Żelisławy
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Energia kompetencji

Energia kompetencji

Projekt „Energia kompetencji - program wsparcia umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów” jest realizowany przez Powiat Warszawski Zachodni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, w ramach X osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, w okresie 1 września 2017 – 31 grudnia 2018 roku.

Celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej 3 placówek prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie warszawskim zachodnim:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Ożarowie Mazowieckim;
 • Zespół Szkół nr 1 w Błoniu,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lesznie

Projekt obejmie wsparciem 247 uczniów szkół biorących udział w projekcie.
W ramach projektu zakładana jest realizacja następujących form wsparcia:

 1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy (ponad 3 300 godzin zajęć);
 2. Odpłatne praktyki zawodowe oraz staże zawodowe dla min 198 uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców w wymiarze 150 godzin. Wysokość stypendium stażowego wynosi 2 200 zł i obejmuje ewentualne koszty pracodawcy.
 3. Wyposażenie pracowni oraz warsztatów szkół biorących udział w projekcie dla zawodów szkolnictwa zawodowego w sprzęt i materiały dydaktyczne.


Warunki uczestnictwa w projekcie:

 • uczęszczanie do szkoły objętej wsparciem,
 • złożenie prawidłowo wypełnionej dokumentacji aplikacyjnej (dostępna w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej projektu na www.pwz.pl), w tym:
 • formularz rekrutacyjny;
 • deklaracja uczestnictwa,
 • ankieta informacyjna;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Uczniowie zainteresowani uczestnictwem w projekcie powinni wypełnić i złożyć do dyrektora danej szkoły podpisany formularz rekrutacyjny.
Na podstawie zawartych w formularzach informacji zostanie przeprowadzona rekrutacja uczestników projektu na podstawie przyjętych kryteriów kwalifikacyjnych:

 • trudna sytuacja materialna / rodzinna - 2pkt,
 • rekomendacja wychowawcy 2pkt (należy załączyć odpowiedni formularz wypełniony przez wychowawcę),
 • płeć żeńska 3pkt,
 • orzeczenie o niepełnosprawności - 3pkt (należy załączyć kopię odpowiedniego orzeczenia),
 • słabe wyniki w nauce - 3pkt (na podstawie podanej średniej ocen z roku ubiegłego),
 • wykluczenie z więcej niż 1 powodu – 3 pkt.

O przyjęciu do projektu decyduje spełnienie warunków uczestnictwa oraz łączna liczba punktów za spełnienie powyższych kryteriów. Na tej podstawie zostanie ustalona podstawowa liczba uczestników, a także lista rezerwowa, z której zostaną włączone osoby w przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej.
O zakwalifikowaniu do projektu uczestnik zostanie poinformowany przez wychowawcę lub dyrektora szkoły.


Po zakwalifikowaniu do Projektu, każdy z uczestników będzie zobowiązany do wypełnienia i podpisania:

 • deklaracji uczestnictwa,
 • ankiety informacyjnej;
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku osób niepełnoletnich dokumenty powinny być podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 1. Wzór formularza rekrutacyjnego
 2. Wzór rekomendacji wychowawcy
 3. Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie
 4. Wzór ankiety informacyjnej uczestnika projektu
 5. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook